Background image

Section 1

NPC
NPC
Fam
NPC
NPC
I've been thinking about something
NPC
NPC
I think
NPC
NPC
After being in the business for so long
NPC
NPC
I'm really
NPC
NPC
tired
NPC
NPC
I wanna quit
NPC
NPC
What do you think
Player
Player
I think this is a good thing
PlayerAuto
PlayerAuto
One fewer person to watch out for
NPC
NPC
Hahahahaha
NPC
NPC
You're so funny
NPC
NPC
Honestly I thought so too
NPC
NPC
It's not easy to just quit though
NPC
NPC
Gotta do other businesses to feed mouths, right?
NPC
NPC
For that to happen, I have to have a capital
Player
Player
I gotta shower, talk to you soon
NPC
NPC
I haven't finished yet!
NPC
NPC
Friend?
NPC
NPC
Hello?
NPC
NPC
Are you really showering?