Background image
Quay lại Hướng dẫn

Vị trí Thảo Part 2

Một địa điểm đầy đủ Thảo Bản đồ cho tác động của Genshin! Hướng dẫn này bao gồm một bản đồ tương tác đầy đủ với một trình kiểm tra.

locations#v3.1#oculi
Xuất bản lúc 2022-10-26

Hướng dẫn YouTube

Bản đồ tương tác