Quay lại Hướng dẫn

Lôi Vị trí

Một vị trí đầy đủ Lôi Bản đồ cho tác động của Genshin! Hướng dẫn này bao gồm một bản đồ tương tác đầy đủ với một trình kiểm tra.

locations#v2.7#oculi
Xuất bản vào 2022-08-16

Hướng dẫn trên YouTube

Bản đồ tương tác