Background image

章节 1

NPC
NPC
{NICKNAME},请问您在景元将军那边有什么收获吗?
NPC
NPC
夕葵说妈妈有事不在,所以我现在回天舶司了
NPC
NPC
如果有什么收获,能过来和我汇合吗?
NPC
NPC
我想和天舶司的同事们尽可能打听一下…但又不知道怎么开口……
Player
Player
你认识采翼吗?据说是令堂以前最好的朋友
NPC
NPC
……
NPC
NPC
我其实隐约猜到,会有些关联
NPC
NPC
短信里说不清,见面聊吧
Player
Player
稍后见

相关消息

消息 1