Background image

章节 1

NPC
NPC
嗨,{NICKNAME}
Player
Player
怎么了?发生什么事了?
NPC
NPC
没怎么,就是想起你来了
NPC
NPC
我也没想到,电影院居然只有我一个人
NPC
NPC
我以为有很多人喜欢这部电影
NPC
NPC
《漩涡之外》
Player
Player
没和别人一起去看电影么?
NPC
NPC
如果你是说星核猎手其他人的话……
NPC
NPC
大家的喜好多少有些差别,倒也不用强求
NPC
NPC
{NICKNAME}你喜欢什么电影
NPC
NPC
现在喜欢的
Player
Player
传记片
NPC
NPC
我也喜欢那种在阅读和观看别人的感觉
NPC
NPC
不过,希望没人把我拍成电影
NPC
NPC
不想被导演以自己的角度展现在其他人面前
NPC
NPC
好啦,电影快开始了
NPC
NPC
那就先这样喽,拜拜
Player
Player
去吧
System
System
发送错误:对象不存在