เครื่องปรุง

ชื่อ
Ajilenakh Nut
Almond
Bacon
Bamboo Shoot
Berry
Bird Egg
Butter
Cabbage
Calla Lily
Carrot
Cheese
"Chilled Meat"
Coffee Bean
Crab
Crab Roe
ไอเทมจากการสร้าง
Cream
Dried Fish
Eel Meat
Fish
Flour
Fowl
เนื้อปลาสด ๆ
Fowl สด ๆ
Glabrous Beans
Ham
Harra Fruit
Horsetail
Jam
Jueyun Chili
Lavender Melon
Lotus Head
Matsutake
Milk
Mint
Mushroom
เนื้อพิศวง
Onion
Pepper
Pinecone
Potato
Qingxin
Radish
Raw Meat
Rice
Salt
Sausage
Seagrass
Shrimp Meat
Silver Lotus
Small Lamp Grass
Smoked Fish
Smoked Fowl
Snapdragon
เครื่องเทศ
Sugar
Sumeru Rose
Sweet Flower
Tofu
Tomato
Unagi Meat
Violetgrass
Viparyas
Wheat
Zaytun Peach