Oathsworn Eye

Oathsworn Eye (4★)

  • ประเภท: สื่อเวท
  • Secondary: พลังโจมตี%
สมบัติของ Byakuyakoku ที่ถูกซ่อนอยู่ใน Dainichi Mikoshi ซึ่งหลังจากการมาถึงของเทพอสรพิษ ก็เป็นสมบัติที่ทาง Enkanomiya ใช้เพื่อยืนยันถึงความซื่อสัตย์และความปรารถนาอันยิ่งใหญ่

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 44
พลังโจมตี%: 6
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

หลังจากใช้สกิลธาตุ ประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานจะเพิ่มขึ้น 24% เป็นเวลา 10 วินาที

Recomended Characters

shikanoin_heizoumonabarbarasucrosesangonomiya_kokomiyae_mikolisa

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18