Background image

章节 1

NPC
NPC
{NICKNAME},在吗?
NPC
NPC
虽然有点冒昧,但诊所的孩子们吵着闹着想看看你……
NPC
NPC
你现在方便吗?不方便的话,我就让孩子们算了
Player
Player
随时都行呀
PlayerAuto
PlayerAuto
怎么操作呢?
PlayerAuto
PlayerAuto
[疑惑]
NPC
NPC
我来发起视频通话吧
System
System
娜塔莎 向你发起了视频通话
System
System
视频通话失败
NPC
NPC
咦…怎么回事
NPC
NPC
我再试试。不好意思
System
System
娜塔莎 向你发起了视频通话
System
System
视频通话失败
NPC
NPC
……
NPC
NPC
其实我也不太会操作,之前是希儿教我的……
NPC
NPC
我再去问问她吧。今天就算了,给你添麻烦了,对不起……
Player
Player
没事!我随时都有空,弄好了就找我吧
PlayerAuto
PlayerAuto
或者下次,我直接来诊所吧
NPC
NPC
谢谢你,我们随时欢迎你回来