Background image

กรวยไฟ

Light Cones เป็นไอเท็มที่ตัวละครสวมใส่เพื่อเพิ่ม Base HP, Base ATK และ Base DEF และมอบความสามารถแบบพาสซีฟให้กับตัวละครที่มีเส้นทางตรงกับ Light Cone

A Secret Vow
A Secret Vow
ทำลายล้างทำลายล้าง
starstarstarstar
Spare No Effort

ทำให้ผู้สวมใส่สร้าง DMG เพิ่มขึ้น 20%/25%/30%/35%/40% พร้อมทั้งสร้าง DMG เพิ่มขึ้นอีก 20%/25%/30%/35%/40% แก่ศัตรูเป้าหมายที่มีเปอร์เซ็นต์ HP ปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับเปอร์เซ็นต์ HP ปัจจุบันของผู้สวมใส่

Adversarial
Adversarial
ล่าสังหารล่าสังหาร
starstarstar
Alliance

หลังจากผู้สวมใส่กำจัดศัตรูเป้าหมาย ความเร็วจะเพิ่มขึ้น 10%/12%/14%/16%/18% เป็นเวลา 2/2/2/2/2 เทิร์น

Amber
Amber
อนุรักษ์อนุรักษ์
starstarstar
Stasis

ทำให้ DEF ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 16%/20%/24%/28%/32% เมื่อเปอร์เซ็นต์ HP ปัจจุบันของผู้สวมใส่น้อยกว่า 50%/50%/50%/50%/50% DEF จะเพิ่มขึ้นอีก 16%/20%/24%/28%/32%

Arrows
Arrows
ล่าสังหารล่าสังหาร
starstarstar
Crisis

เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้น อัตราคริติคอลของผู้สวมใส่จะเพิ่มขึ้น 12%/15%/18%/21%/24% เป็นเวลา 3/3/3/3/3 เทิร์น

Before Dawn
Before Dawn
ปัญญาปัญญา
starstarstarstarstar
Long Night

ทำให้ DMG คริติคอลของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 36%/42%/48%/54%/60% และทำให้ DMG ของสกิลต่อสู้และท่าไม้ตายของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 18%/21%/24%/27%/30% หลังจากที่ผู้สวมใส่ใช้สกิลต่อสู้หรือท่าไม้ตาย จะได้รับเอฟเฟกต์ "Somnus Corpus" และจะใช้ "Somnus Corpus" เมื่อปล่อยการโจมตีต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ DMG ของการโจมตีต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 48%/56%/64%/72%/80%

Before the Tutorial Mission Starts
Before the Tutorial Mission Starts
ลบล้างลบล้าง
starstarstarstar
Quick on the Draw

ทำให้อัตราสร้างสถานะของผู้สวมใส่ เพิ่มขึ้น 20%/25%/30%/35%/40% เมื่อผู้สวมใส่โจมตีศัตรูเป้าหมายที่ถูกลด DEF จะฟื้นฟูพลังงาน 4/5/6/7/8 หน่วย

Brighter Than the Sun
Brighter Than the Sun
ทำลายล้างทำลายล้าง
starstarstarstarstar
Defiant Till Death

ทำให้อัตราคริติคอลของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 18%/21%/24%/27%/30% เมื่อผู้สวมใส่ใช้การโจมตีปกติ จะได้รับ "Dragon's Call" 1 ชั้น เป็นเวลา 2/2/2/2/2 เทิร์น ซึ่ง "Dragon's Call" แต่ละชั้น จะทำให้ ATK ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 18%/21%/24%/27%/30% และอัตราการฟื้นฟูพลังงานเพิ่มขึ้น 0.06/0.07/0.08/0.09/0.1 โดย "Dragon's Call" สามารถซ้อนทับได้สูงสุด 2/2/2/2/2 ชั้น

But the Battle Isn't Over
But the Battle Isn't Over
ประสานประสาน
starstarstarstarstar
Heir

ทำให้อัตราการฟื้นฟูพลังงานของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 10%/12%/14%/16%/18% และเมื่อปล่อยท่าไม้ตายใส่เป้าหมายฝ่ายตัวเอง จะฟื้นฟูแต้มสกิลต่อสู้ 1 แต้ม โดยเอฟเฟกต์นี้ จะสามารถเกิดขึ้นได้ 1 ครั้งหลังจากใช้ท่าไม้ตายทุกๆ 2 ครั้ง และหลังจากผู้สวมใส่ใช้สกิลต่อสู้ จะทำให้ DMG ในแอ็กชันถัดไปของเป้าหมายตัวอื่นในฝ่ายตัวเองเพิ่มขึ้น 30%/35%/40%/45%/50% เป็นเวลา 1/1/1/1/1 เทิร์น

Carve the Moon, Weave the Clouds
Carve the Moon, Weave the Clouds
ประสานประสาน
starstarstarstar
Secret

เมื่อเริ่มการต่อสู้และเริ่มต้นเทิร์นของผู้สวมใส่ จะสุ่มเกิดเอฟเฟกต์ 1 เอฟเฟกต์ และเมื่อเอฟเฟกต์นี้แสดงผล จะแทนที่เอฟเฟกต์ก่อนหน้า โดยจะไม่ซ้ำกับเอฟเฟกต์เดิม ซึ่งเอฟเฟกต์จะมีดังต่อไปนี้: ทำให้ ATK ของฝ่ายตัวเองทั้งหมดเพิ่มขึ้น 10%/12%/15%/17%/20%, ทำให้ DMG คริติคอลของฝ่ายตัวเองทั้งหมดเพิ่มขึ้น 12%/15%/18%/21%/24%, ทำให้อัตราการฟื้นฟูพลังงานของฝ่ายตัวเองทั้งหมดเพิ่มขึ้น 6%/7%/9%/10%/12% โดยที่เอฟเฟกต์ประเภทเดียวกันจะไม่สามารถซ้อนทับได้ และจะลบล้างไปเมื่อผู้สวมใส่หมดสติ

Chorus
Chorus
ประสานประสาน
starstarstar
Concerted

หลังจากเข้าสู่การต่อสู้ จะทำให้ ATK ของฝ่ายตัวเองทั้งหมดเพิ่มขึ้น 8%/9%/10%/11%/12% โดยสกิลชนิดเดียวกันจะไม่สามารถซ้อนทับได้

Collapsing Sky
Collapsing Sky
ทำลายล้างทำลายล้าง
starstarstar
Havoc

ทำให้การโจมตีปกติและสกิลต่อสู้ของผู้สวมใส่ สร้าง DMG เพิ่มขึ้น 20%/25%/30%/35%/40%

Cornucopia
Cornucopia
เฟื่องฟูเฟื่องฟู
starstarstar
Prosperity

เมื่อผู้สวมใส่ใช้สกิลต่อสู้และท่าไม้ตาย การรักษาจะเพิ่มขึ้น 12%/15%/18%/21%/24%

Cruising in the Stellar Sea
Cruising in the Stellar Sea
ล่าสังหารล่าสังหาร
starstarstarstarstar
Chase

ทำให้อัตราคริติคอลของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 8%/10%/12%/14%/16% และทำให้ผู้สวมใส่สร้างอัตราคริติคอล แก่ศัตรูเป้าหมายที่มีเปอร์เซ็นต์ HP น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50%/50%/50%/50%/50% เพิ่มขึ้นอีก 8%/10%/12%/14%/16% หลังจากผู้สวมใส่กำจัดศัตรูเป้าหมายแล้ว ATK จะเพิ่มขึ้น 20%/25%/30%/35%/40% เป็นเวลา 2/2/2/2/2 เทิร์น

Dance! Dance! Dance!
Dance! Dance! Dance!
ประสานประสาน
starstarstarstar
Cannot Stop It!

หลังจากผู้สวมใส่ใช้ท่าไม้ตาย จะเร่งแอ็กชันของฝ่ายตัวเองทั้งหมด 16%/18%/20%/22%/24%

Darting Arrow
Darting Arrow
ล่าสังหารล่าสังหาร
starstarstar
War Cry

หลังจากที่ผู้สวมใส่กำจัดศัตรูเป้าหมายได้ จะทำให้ ATK เพิ่มขึ้น 24%/30%/36%/42%/48% เป็นเวลา 3/3/3/3/3 เทิร์น

Data Bank
Data Bank
ปัญญาปัญญา
starstarstar
Learned

ทำให้ท่าไม้ตายของผู้สวมใส่สร้าง DMG เพิ่มขึ้น 28%/35%/42%/49%/56%

Day One of My New Life
Day One of My New Life
อนุรักษ์อนุรักษ์
starstarstarstar
At This Very Moment

ทำให้ DEF ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 16%/18%/20%/22%/24% หลังจากเข้าสู่การต่อสู้ จะทำให้ความต้านทานทุกประเภทของฝ่ายตัวเองทั้งหมดเพิ่มขึ้น 8%/9%/10%/11%/12% โดยสกิลชนิดเดียวกันจะไม่สามารถซ้อนทับได้

Defense
Defense
อนุรักษ์อนุรักษ์
starstarstar
Revitalization

เมื่อผู้สวมใส่ปล่อยท่าไม้ตาย จะฟื้นฟู HP 18%/21%/24%/27%/30% ของ HP สูงสุดของตัวเอง

Echoes of the Coffin
Echoes of the Coffin
เฟื่องฟูเฟื่องฟู
starstarstarstarstar
Thorns

ทำให้ ATK ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 24%/28%/32%/36%/40% หลังจากผู้สวมใส่ทำการโจมตี ทุกครั้งที่โจมตีโดนศัตรูเป้าหมายที่แตกต่างกัน 1 ตัว จะฟื้นฟูพลังงาน #3[f1] หน่วย โดยการโจมตีแต่ละครั้ง จะสามารถฟื้นฟูพลังงานด้วยวิธีนี้ได้สูงสุด 3/3/3/3/3 ครั้ง หลังจากผู้สวมใส่ใช้ท่าไม้ตาย จะทำให้ความเร็วของฝ่ายเราทั้งหมด เพิ่มขึ้น 12/14/16/18/20 หน่วย เป็นเวลา 1 เทิร์น

Eyes of the Prey
Eyes of the Prey
ลบล้างลบล้าง
starstarstarstar
Self-Confidence

ทำให้อัตราสร้างสถานะของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 20%/25%/30%/35%/40% พร้อมทั้งสร้าง DMG ต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 24%/30%/36%/42%/48%

Fermata
Fermata
ลบล้างลบล้าง
starstarstarstar
Semibreve Rest

ทำให้เอฟเฟกต์ทำลายล้างของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 16%/20%/24%/28%/32% และสร้าง DMG แก่ศัตรูเป้าหมายที่ติดสถานะช็อตไฟฟ้าหรือสถานะลมเฉือนเพิ่มขึ้น 16%/20%/24%/28%/32% โดยเอฟเฟกต์นี้จะยังมีผลกับ DMG ต่อเนื่องอีกด้วย

Fine Fruit
Fine Fruit
เฟื่องฟูเฟื่องฟู
starstarstar
Savor

เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้น จะฟื้นฟูพลังงาน 6/7.5/9/10.5/12 หน่วย แก่ฝ่ายตัวเองทั้งหมดทันที

Geniuses' Repose
Geniuses' Repose
ปัญญาปัญญา
starstarstarstar
Each Now Has a Role to Play

ทำให้ ATK ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 16%/20%/24%/28%/32% หลังจากที่ผู้สวมใส่กำจัดศัตรูเป้าหมายแล้ว DMG คริติคอลจะเพิ่มขึ้น 24%/30%/36%/42%/48% เป็นเวลา 3/3/3/3/3 เทิร์น

Good Night and Sleep Well
Good Night and Sleep Well
ลบล้างลบล้าง
starstarstarstar
Toiler

แต่ละครั้งที่ศัตรูเป้าหมายได้รับเอฟเฟกต์ Debuff 1 เอฟเฟกต์ ผู้สวมใส่จะสร้าง DMG แก่เป้าหมายดังกล่าวเพิ่มขึ้น 12%/15%/18%/21%/24% สามารถซ้อนทับได้มากสุด 3/3/3/3/3 ชั้น และเอฟเฟกต์นี้ยังมีผลกับ DMG ต่อเนื่องอีกด้วย

Hidden Shadow
Hidden Shadow
ลบล้างลบล้าง
starstarstar
Mechanism

หลังจากปล่อยสกิลต่อสู้แล้ว จะทำให้การโจมตีปกติในครั้งต่อไปของผู้สวมใส่สร้าง DMG เพิ่มเติม 60%/75%/90%/105%/120% ของ ATK ของตัวเอง แก่ศัตรูเป้าหมาย

In the Name of the World
In the Name of the World
ลบล้างลบล้าง
starstarstarstarstar
Inheritor

ทำให้ผู้สวมใส่สร้าง DMG แก่ศัตรูเป้าหมายที่ติดเอฟเฟกต์ Debuff เพิ่มขึ้น 24%/28%/32%/36%/40% เมื่อผู้สวมใส่ปล่อยสกิลต่อสู้ อัตราสร้างสถานะของการโจมตีครั้งนี้จะเพิ่มขึ้น 18%/21%/24%/27%/30% และ ATK จะเพิ่มขึ้น 24%/28%/32%/36%/40%

In the Night
In the Night
ล่าสังหารล่าสังหาร
starstarstarstarstar
Flowers and Butterflies

ทำให้อัตราคริติคอลของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 18%/21%/24%/27%/30% ขณะที่ต่อสู้ หากความเร็วของผู้สวมใส่สูงกว่า 100 ในทุกๆ 10/10/10/10/10 หน่วยที่เกินมา การโจมตีปกติและสกิลต่อสู้ของผู้สวมใส่จะสร้าง DMG เพิ่มขึ้น 6%/7%/8%/9%/10% พร้อมทั้งทำให้ DMG คริติคอลของท่าไม้ตายเพิ่มขึ้น 12%/14%/16%/18%/20% โดยเอฟเฟกต์นี้สามารถซ้อนทับได้ 6/6/6/6/6 ชั้น

Incessant Rain
Incessant Rain
ลบล้างลบล้าง
starstarstarstarstar
Mirage of Reality

ทำให้อัตราสร้างสถานะของผู้สวมใส่ เพิ่มขึ้น 24%/28%/32%/36%/40% เมื่อผู้สวมใส่สร้าง DMG ต่อศัตรูเป้าหมายที่มีเอฟเฟกต์ Debuff มากกว่าหรือเท่ากับ 3/3/3/3/3 เอฟเฟกต์ อัตราคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 12%/14%/16%/18%/20% หลังจากผู้สวมใส่ปล่อยการโจมตีปกติ สกิลต่อสู้ หรือท่าไม้ตายแล้ว จะมีโอกาสพื้นฐาน 100%/100%/100%/100%/100% ที่จะสุ่มทำให้เป้าหมายผู้ถูกโจมตี 1 ตัวที่ไม่มี "Aether Code" ได้รับ "Aether Code" และเป้าหมายที่มี "Aether Code" จะได้รับ DMG เพิ่มขึ้น 12%/14%/16%/18%/20% เป็นเวลา 1 เทิร์น

Landau's Choice
Landau's Choice
อนุรักษ์อนุรักษ์
starstarstarstar
Time Fleets Away

ทำให้โอกาสที่ผู้สวมใส่จะโดนโจมตีเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งได้รับ DMG ลดลง 16%/18%/20%/22%/24%

Loop
Loop
ลบล้างลบล้าง
starstarstar
Pursuit

ผู้สวมใส่จะสร้าง DMG แก่ศัตรูเป้าหมายที่กำลังติดสถานะลดความเร็วเพิ่มขึ้น 24%/30%/36%/42%/48%

Make the World Clamor
Make the World Clamor
ปัญญาปัญญา
starstarstarstar
The Power of Sound

เมื่อผู้สวมใส่เข้าสู่การต่อสู้ จะฟื้นฟูพลังงานทันที 20/23/26/29/32 หน่วย และทำให้ท่าไม้ตายสร้าง DMG เพิ่มขึ้น 32%/40%/48%/56%/64%

Mediation
Mediation
ประสานประสาน
starstarstar
Family

เมื่อเข้าสู่การต่อสู้ ความเร็วของฝ่ายตัวเองทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น 12/14/16/18/20 หน่วย เป็นเวลา 1/1/1/1/1 เทิร์น

Memories of the Past
Memories of the Past
ประสานประสาน
starstarstarstar
Old Photo

เอฟเฟกต์ทำลายล้างของผู้สวมใส่จะเพิ่มขึ้น 28%/35%/42%/49%/56% หลังจากผู้สวมใส่ทำการโจมตี จะฟื้นฟูพลังงานเพิ่มอีก 4/5/6/7/8 หน่วย โดยเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถปล่อยซ้ำได้ภายในเทิร์นเดียวกัน

Meshing Cogs
Meshing Cogs
ประสานประสาน
starstarstar
Fleet Triumph

หลังจากผู้สวมใส่ทำการโจมตีหรือถูกโจมตี จะฟื้นฟูพลังงานเพิ่มเติม 4/5/6/7/8 หน่วย โดยเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถปล่อยซ้ำได้ภายในเทิร์นเดียวกัน

Moment of Victory
Moment of Victory
อนุรักษ์อนุรักษ์
starstarstarstarstar
Verdict

ทำให้ DEF ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 24%/28%/32%/36%/40% และอัตราสร้างสถานะเพิ่มขึ้น 24%/28%/32%/36%/40% พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสที่ตัวเองจะถูกโจมตี หลังจากที่ผู้สวมใส่ถูกโจมตีแล้ว DEF จะเพิ่มขึ้นอีก 24%/28%/32%/36%/40% จนกว่าเทิร์นของตัวเองจะสิ้นสุดลง

Multiplication
Multiplication
เฟื่องฟูเฟื่องฟู
starstarstar
Denizens of Abundance

หลังจากผู้สวมใส่โจมตีปกติแล้ว จะเร่งแอ็กชันครั้งต่อไปขึ้น 12%/14%/16%/18%/20%

Mutual Demise
Mutual Demise
ทำลายล้างทำลายล้าง
starstarstar
Legion

เมื่อ HP ปัจจุบันของผู้สวมใส่น้อยกว่า 80%/80%/80%/80%/80% อัตราคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 12%/15%/18%/21%/24%

Night on the Milky Way
Night on the Milky Way
ปัญญาปัญญา
starstarstarstarstar
Meteor Swarm

ศัตรูเป้าหมายทุกๆ 1 ตัวที่อยู่ในการต่อสู้ จะทำให้ ATK ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 0.09/0.1/0.12/0.13/0.15 เอฟเฟกต์นี้สามารถซ้อนทับได้สูงสุด 5 ชั้น และเมื่อมีศัตรูเป้าหมายที่ถูกทำลายจุดอ่อน ผู้สวมใส่จะสร้าง DMG เพิ่มขึ้น 30%/35%/40%/45%/50% เป็นเวลา 1 เทิร์น

Nowhere to Run
Nowhere to Run
ทำลายล้างทำลายล้าง
starstarstarstar
Desperate Times

ทำให้ ATK ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 24%/30%/36%/42%/48% เมื่อผู้สวมใส่กำจัดศัตรูเป้าหมายได้ จะฟื้นฟู HP 12%/15%/18%/21%/24% ของ ATK ของตัวเอง

On the Fall of an Aeon
On the Fall of an Aeon
ทำลายล้างทำลายล้าง
starstarstarstarstar
Moth To Flames

เมื่อผู้สวมใส่ทำการโจมตี จะทำให้ ATK ในการต่อสู้ครั้งนี้ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 8%/10%/12%/14%/16% โดยสามารถซ้อนทับได้สูงสุด 4/4/4/4/4 ชั้น หลังจากผู้สวมใส่ทำลายจุดอ่อนของศัตรูเป้าหมายแล้ว จะสร้าง DMG เพิ่มขึ้น 12%/15%/18%/21%/24% เป็นเวลา 2/2/2/2/2 เทิร์น

Only Silence Remains
Only Silence Remains
ล่าสังหารล่าสังหาร
starstarstarstar
Record

ทำให้ ATK ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 16%/20%/24%/28%/32% เมื่อจำนวนศัตรูเป้าหมายในการต่อสู้มีเท่ากับหรือน้อยกว่า 2 ตัว อัตราคริติคอลของผู้สวมใส่จะเพิ่มขึ้น 12%/15%/18%/21%/24%

Passkey
Passkey
ปัญญาปัญญา
starstarstar
Epiphany

หลังจากที่ผู้สวมใส่ปล่อยสกิลต่อสู้แล้ว จะฟื้นฟูพลังงานเพิ่มเติม 8/9/10/11/12 หน่วย โดยเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถปล่อยซ้ำได้ภายในเทิร์นเดียวกัน

Past and Future
Past and Future
ประสานประสาน
starstarstarstar
Kites From the Past

หลังจากผู้สวมใส่ใช้สกิลต่อสู้ จะทำให้ DMG ในแอ็กชันถัดไปของเป้าหมายตัวอื่นในฝ่ายตัวเองเพิ่มขึ้น 16%/20%/24%/28%/32% เป็นเวลา 1/1/1/1/1 เทิร์น

Patience Is All You Need
Patience Is All You Need
ลบล้างลบล้าง
starstarstarstarstar
Spider Web

ทำให้ผู้สวมใส่สร้าง DMG เพิ่มขึ้น 24%/28%/32%/36%/40% หลังจากที่ผู้สวมใส่โจมตีในแต่ละครั้ง ความเร็วจะเพิ่มขึ้น 0.05/0.06/0.06/0.07/0.08 โดยสามารถซ้อนทับได้สูงสุด 3/3/3/3/3 ชั้น\nเมื่อผู้สวมใส่โจมตีโดนศัตรูเป้าหมาย หากเป้าหมายดังกล่าวไม่ได้ติดสถานะ "Erode" จะมีโอกาสพื้นฐาน 100% ที่จะทำให้เป้าหมายดังกล่าวติดสถานะ "Erode" เมื่อศัตรูเป้าหมายติดสถานะ "Erode" ก็จะถือว่าติดสถานะช็อตไฟฟ้า โดยขณะที่ติดสถานะ "Erode" เมื่อเริ่มต้นในแต่ละเทิร์น ศัตรูเป้าหมายจะได้รับ DMG สายฟ้าต่อเนื่อง 60%/70%/80%/90%/100% ของ ATK ของผู้สวมใส่ เป็นเวลา 1/1/1/1/1 เทิร์น

Perfect Timing
Perfect Timing
เฟื่องฟูเฟื่องฟู
starstarstarstar
Refraction of Sightline

ทำให้การต้านทานสถานะของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 16%/20%/24%/28%/32% และทำให้การรักษาของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น โดยจะเพิ่มขึ้นเท่ากับ 33%/36%/39%/42%/45% ของการต้านทานสถานะ โดยการรักษาสามารถเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง 15%/18%/21%/24%/27%

Pioneering
Pioneering
อนุรักษ์อนุรักษ์
starstarstar
IPC

เมื่อผู้สวมใส่ทำลายจุดอ่อนของศัตรูเป้าหมาย จะฟื้นฟู HP 12%/14%/16%/18%/20% ของ HP สูงสุดของตัวเอง

Planetary Rendezvous
Planetary Rendezvous
ประสานประสาน
starstarstarstar
Departure

หลังจากเข้าสู่การต่อสู้ เมื่อเป้าหมายฝ่ายตัวเองสร้าง DMG ประเภทเดียวกันกับผู้สวมใส่ จะสร้าง DMG เพิ่มขึ้น 12%/15%/18%/21%/24%

Post-Op Conversation
Post-Op Conversation
เฟื่องฟูเฟื่องฟู
starstarstarstar
Mutual Healing

ทำให้อัตราการฟื้นฟูพลังงานของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 8%/10%/12%/14%/16% และเมื่อปล่อยท่าไม้ตาย การรักษาจะเพิ่มขึ้น 12%/15%/18%/21%/24%

Quid Pro Quo
Quid Pro Quo
เฟื่องฟูเฟื่องฟู
starstarstarstar
Enjoy With Rapture

เมื่อเริ่มต้นเทิร์นของผู้สวมใส่ จะสุ่มฟื้นฟูพลังงาน 8/10/12/14/16 หน่วย ให้กับเป้าหมายอื่นในฝ่ายตัวเอง 1 ตัวที่มีเปอร์เซ็นต์พลังงานในปัจจุบันน้อยกว่า 50%/50%/50%/50%/50%

Resolution Shines As Pearls of Sweat
Resolution Shines As Pearls of Sweat
ลบล้างลบล้าง
starstarstarstar
Glance Back

เมื่อผู้สวมใส่โจมตีโดนศัตรูเป้าหมาย หากเป้าหมายดังกล่าวไม่ได้ติดสถานะ "แตกพ่าย" จะมีโอกาสพื้นฐาน 60%/70%/80%/90%/100% ที่จะติดสถานะ "แตกพ่าย" โดย DEF ของศัตรูเป้าหมายที่ติดสถานะ "แตกพ่าย" จะลดลง 12%/13%/14%/15%/16% เป็นเวลา 1/1/1/1/1 เทิร์น

Return to Darkness
Return to Darkness
ล่าสังหารล่าสังหาร
starstarstarstar
Raging Waves

ทำให้อัตราคริติคอลของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 12%/15%/18%/21%/24% หลังจากติดคริติคอล จะมีโอกาสคงที่ 16%/20%/24%/28%/32% ในการลบล้างเอฟเฟกต์ Buff 1 เอฟเฟกต์ ของศัตรูเป้าหมายที่ถูกโจมตี โดยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้แค่ 1 ครั้งต่อการโจมตี

River Flows in Spring
River Flows in Spring
ล่าสังหารล่าสังหาร
starstarstarstar
Stave Off the Lingering Cold

หลังจากเข้าสู่การต่อสู้ จะทำให้ความเร็วของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 8%/9%/10%/11%/12% และสร้าง DMG เพิ่มขึ้น 12%/15%/18%/21%/24% หลังจากผู้สวมใส่ได้รับ DMG เอฟเฟกต์นี้จะไร้ผล และเอฟเฟกต์นี้จะฟื้นฟูเมื่อสิ้นสุดเทิร์นถัดไป

Sagacity
Sagacity
ปัญญาปัญญา
starstarstar
Genius

เมื่อผู้สวมใส่ใช้ท่าไม้ตาย ATK จะเพิ่มขึ้น 24%/30%/36%/42%/48% เป็นเวลา 2/2/2/2/2 เทิร์น

Shared Feeling
Shared Feeling
เฟื่องฟูเฟื่องฟู
starstarstarstar
Cure and Repair

ทำให้การรักษาของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 10%/12%/15%/17%/20% และเมื่อปล่อยสกิลต่อสู้ จะฟื้นฟูพลังงานให้ฝ่ายตัวเองทั้งหมด 2/2.5/3/3.5/4 หน่วย

Shattered Home
Shattered Home
ทำลายล้างทำลายล้าง
starstarstar
Eradication

ทำให้ผู้สวมใส่สร้าง DMG เพิ่มขึ้น 20%/25%/30%/35%/40% แก่ศัตรูเป้าหมายที่มีเปอร์เซ็นต์ HP ปัจจุบันมากกว่า 50%/50%/50%/50%/50%

She Already Shut Her Eyes
She Already Shut Her Eyes
อนุรักษ์อนุรักษ์
starstarstarstarstar
Visioscape

ทำให้ HP สูงสุดของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 24%/28%/32%/36%/40% และอัตราการฟื้นฟูพลังงานเพิ่มขึ้น 12%/14%/16%/18%/20% เมื่อ HP ของผู้สวมใส่ลดลง จะทำให้ฝ่ายเราทั้งหมดสร้าง DMG เพิ่มขึ้น 0.09/0.1/0.12/0.13/0.15 เป็นเวลา 2/2/2/2/2 เทิร์น\nเมื่อเริ่มต้นแต่ละ Wave จะฟื้นฟู HP แก่ฝ่ายเราทั้งหมด 80%/85%/90%/95%/100% ของ HP ที่แต่ละตัวเสียไป

Sleep Like the Dead
Sleep Like the Dead
ล่าสังหารล่าสังหาร
starstarstarstarstar
Sweet Dreams

ทำให้ DMG คริติคอลของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 30%/35%/40%/45%/50% เมื่อการโจมตีปกติหรือสกิลต่อสู้ของผู้สวมใส่ไม่เกิดคริติคอล อัตราคริติคอลของตัวเองจะเพิ่มขึ้น 36%/42%/48%/54%/60% เป็นเวลา 1/1/1/1/1 เทิร์น เอฟเฟกต์นี้สามารถปล่อยได้หนึ่งครั้งในทุกๆ 3/3/3/3/3 เทิร์น

Solitary Healing
Solitary Healing
ลบล้างลบล้าง
starstarstarstarstar
Chaos Elixir

ทำให้เอฟเฟกต์ทำลายล้างของผู้สวมใส่ เพิ่มขึ้น 20%/25%/30%/35%/40% เมื่อผู้สวมใส่ปล่อยท่าไม้ตาย จะทำให้ผู้สวมใส่สร้าง DMG ต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 24%/30%/36%/42%/48% เป็นเวลา 2/2/2/2/2 เทิร์น เมื่อศัตรูเป้าหมายที่ติดเอฟเฟกต์ DMG ต่อเนื่องจากผู้สวมใส่ถูกกำจัด จะฟื้นฟูพลังงานของผู้สวมใส่ 4/4.5/5/5.5/6 หน่วย

Something Irreplaceable
Something Irreplaceable
ทำลายล้างทำลายล้าง
starstarstarstarstar
Kinship

ทำให้ ATK ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 24%/28%/32%/36%/40% หลังจากผู้สวมใส่กำจัดศัตรูเป้าหมาย หรือถูกโจมตีแล้ว จะฟื้นฟู HP 8%/9%/10%/11%/12% ของ ATK ของผู้สวมใส่ทันที พร้อมทั้งสร้าง DMG เพิ่มขึ้น 24%/28%/32%/36%/40% จนกว่าเทิร์นถัดไปของตัวเองจะสิ้นสุดลง โดยเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถซ้อนทับได้ และสามารถเกิดขึ้นได้แค่เทิร์นละครั้งเท่านั้น

Subscribe for More!
Subscribe for More!
ล่าสังหารล่าสังหาร
starstarstarstar
Like Before You Leave!

ทำให้ DMG จากการโจมตีปกติและสกิลต่อสู้ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 24%/30%/36%/42%/48% เมื่อพลังงานในปัจจุบันของผู้สวมใส่เท่ากับพลังงานสูงสุด เอฟเฟกต์นี้จะเพิ่มขึ้นอีก 24%/30%/36%/42%/48%

Swordplay
Swordplay
ล่าสังหารล่าสังหาร
starstarstarstar
Answers of Their Own

เมื่อผู้สวมใส่โจมตีโดนศัตรูตัวเดียวกันหลายครั้ง แต่ละครั้งจะสร้าง DMG เพิ่มขึ้น 8%/10%/12%/14%/16% เอฟเฟกต์นี้สามารถซ้อนทับได้สูงสุด 5/5/5/5/5 ชั้น หากเป้าหมายการโจมตีเปลี่ยนไป เอฟเฟกต์ Buff ปัจจุบันจะถูกลบล้างออกทันที

Texture of Memories
Texture of Memories
อนุรักษ์อนุรักษ์
starstarstarstarstar
Treasure

ทำให้การต้านทานสถานะของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 8%/10%/12%/14%/16% หลังจากผู้สวมใส่ถูกโจมตี หากตัวเองไม่มีโล่ก็จะได้รับโล่ 16%/20%/24%/28%/32% ของ HP สูงสุดของผู้สวมใส่ 1 อัน เป็นเวลา 2/2/2/2/2 เทิร์น โดยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดได้เพียง 1 ครั้งในทุกๆ 3/3/3/3/3 เทิร์น แต่หากผู้สวมใส่มีโล่อยู่ จะทำให้ตัวเองได้รับ DMG ลดลง 12%/15%/18%/21%/24%

The Birth of the Self
The Birth of the Self
ปัญญาปัญญา
starstarstarstar
The Maiden in the Painting

ทำให้การโจมตีต่อเนื่องของผู้สวมใส่สร้าง DMG เพิ่มขึ้น 24%/30%/36%/42%/48% หากเปอร์เซ็นต์ HP ปัจจุบันของศัตรูเป้าหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50%/50%/50%/50%/50% การโจมตีต่อเนื่องจะสร้าง DMG เพิ่มขึ้นอีก 24%/30%/36%/42%/48%

The Moles Welcome You
The Moles Welcome You
ทำลายล้างทำลายล้าง
starstarstarstar
Fantastic Adventure

หลังจากผู้สวมใส่ทำการโจมตีปกติ, ปล่อยสกิลต่อสู้ หรือท่าไม้ตายโจมตีศัตรูเป้าหมายแล้ว ผู้สวมใส่จะได้รับ "Mischievous" 1 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะทำให้ ATK ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 12%/15%/18%/21%/24%

The Seriousness of Breakfast
The Seriousness of Breakfast
ปัญญาปัญญา
starstarstarstar
Get Ready

ทำให้ DMG ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 12%/15%/18%/21%/24% และทุกครั้งที่กำจัดศัตรูเป้าหมายได้ 1 ตัว ATK ของผู้สวมใส่จะเพิ่มขึ้น 4%/5%/6%/7%/8% โดยเอฟเฟกต์นี้สามารถซ้อนทับได้สูงสุด 3/3/3/3/3 ชั้น

The Unreachable Side
The Unreachable Side
ทำลายล้างทำลายล้าง
starstarstarstarstar
Unfulfilled Yearning

ทำให้อัตราคริติคอลของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 18%/21%/24%/27%/30% และ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 18%/21%/24%/27%/30% หลังจากผู้สวมใส่ถูกโจมตีหรือใช้ HP ของตัวเอง จะสร้าง DMG เพิ่มขึ้น 24%/28%/32%/36%/40% โดยเอฟเฟกต์นี้จะหายไปหลังจากผู้สวมใส่ทำการโจมตี

This Is Me!
This Is Me!
อนุรักษ์อนุรักษ์
starstarstarstar
New Chapter

ทำให้ DEF ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 16%/20%/24%/28%/32% และเมื่อผู้สวมใส่ปล่อยท่าไม้ตาย จะสร้างค่า DMG เพิ่มขึ้น 60%/75%/90%/105%/120% ของ DEF ของผู้สวมใส่ โดยทุกครั้งที่ปล่อยท่าไม้ตาย เอฟเฟกต์นี้จะส่งผลต่อศัตรูเป้าหมายแต่ละตัวเพียง 1 ครั้งเท่านั้น

Time Waits for No One
Time Waits for No One
เฟื่องฟูเฟื่องฟู
starstarstarstarstar
Morn, Noon, Dusk, and Night

HP สูงสุดของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 18%/21%/24%/27%/30% และปริมาณการรักษาเพิ่มขึ้น 12%/14%/16%/18%/20% เมื่อผู้สวมใส่ทำการรักษาให้กับเป้าหมายฝ่ายตัวเอง จะบันทึกปริมาณการรักษาเอาไว้ เมื่อเป้าหมายฝ่ายตัวเองตัวใดตัวหนึ่งทำการโจมตี จะสุ่มสร้าง DMG เพิ่มเติมตามประเภทของผู้สวมใส่ 36%/42%/48%/54%/60% ของปริมาณการรักษาที่บันทึกไว้ แก่ศัตรูเป้าหมายที่โดนโจมตี 1 ตัว โดยที่ DMG นี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากบัฟอื่นๆ และในแต่ละเทิร์นจะเกิดขึ้นได้สูงสุด 1 ครั้ง

Today Is Another Peaceful Day
Today Is Another Peaceful Day
ปัญญาปัญญา
starstarstarstar
A Storm Is Coming

หลังจากเข้าสู่การต่อสู้ จะทำให้ผู้สวมใส่สร้าง DMG เพิ่มขึ้น ตามพลังงานสูงสุดของผู้สวมใส่: โดยจะเพิ่มขึ้น #1[f2]% ต่อพลังงานหนึ่งหน่วย สูงสุดที่ 160/160/160/160/160 หน่วย

Trend of the Universal Market
Trend of the Universal Market
อนุรักษ์อนุรักษ์
starstarstarstar
A New Round of Shuffling

ทำให้ DEF ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 16%/20%/24%/28%/32% หลังจากผู้สวมใส่ถูกโจมตี จะมีโอกาสพื้นฐาน 100%/105%/110%/115%/120% ที่จะทำให้ศัตรูเป้าหมายติดสถานะเผาไหม้ และในแต่ละเทิร์น จะสร้าง DMG ต่อเนื่อง 40%/50%/60%/70%/80% ของ DEF ของผู้สวมใส่ เป็นเวลา 2/2/2/2/2 เทิร์น

Under the Blue Sky
Under the Blue Sky
ทำลายล้างทำลายล้าง
starstarstarstar
Rye Under the Sun

ทำให้ ATK ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 16%/20%/24%/28%/32% หลังจากที่ผู้สวมใส่กำจัดศัตรูเป้าหมายแล้ว อัตราคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 12%/15%/18%/21%/24% เป็นเวลา 3/3/3/3/3 เทิร์น

Void
Void
ลบล้างลบล้าง
starstarstar
Fallen

เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้น อัตราสร้างสถานะของผู้สวมใส่จะเพิ่มขึ้น 20%/25%/30%/35%/40% เป็นเวลา 3/3/3/3/3 เทิร์น

Warmth Shortens Cold Nights
Warmth Shortens Cold Nights
เฟื่องฟูเฟื่องฟู
starstarstarstar
Tiny Light

ทำให้ HP สูงสุดของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 16%/20%/24%/28%/32% และหลังจากใช้การโจมตีปกติหรือสกิลต่อสู้ จะฟื้นฟู HP ของฝ่ายตัวเองทั้งหมด 0.02/0.02/0.03/0.03/0.04 ของ HP สูงสุดของแต่ละตัว

We Are Wildfire
We Are Wildfire
อนุรักษ์อนุรักษ์
starstarstarstar
Teary-Eyed

เมื่อเริ่มต้นการต่อสู้ จะลด DMG ที่ฝ่ายเราทั้งหมดได้รับลง 8%/10%/12%/14%/16% เป็นเวลา 5/5/5/5/5 เทิร์น พร้อมทั้งฟื้นฟู HP ให้กับฝ่ายตัวเองทั้งหมด เป็น 30%/35%/40%/45%/50% ของ HP ที่แต่ละตัวเสียไปทันที

We Will Meet Again
We Will Meet Again
ลบล้างลบล้าง
starstarstarstar
A Discourse in Arms

หลังจากผู้สวมใส่ใช้การโจมตีปกติหรือสกิลต่อสู้ จะสุ่มสร้าง DMG เพิ่มเติม 48%/60%/72%/84%/96% ของ ATK ของตัวเอง แก่ศัตรูเป้าหมาย 1 ตัวที่ถูกโจมตี

Woof! Walk Time!
Woof! Walk Time!
ทำลายล้างทำลายล้าง
starstarstarstar
Run!

ทำให้ ATK ของผู้สวมใส่เพิ่มขึ้น 10%/12%/15%/17%/20% และสร้าง DMG แก่ศัตรูเป้าหมายที่ติดสถานะเผาไหม้หรือสถานะเสียเลือดเพิ่มขึ้น 16%/20%/24%/28%/32% โดยเอฟเฟกต์นี้จะยังมีผลกับ DMG ต่อเนื่องอีกด้วย