Debate Club

Debate Club (3★)

  • ประเภท: ดาบใหญ่
  • Secondary: พลังโจมตี%
กระบองที่ทำจากเหล็กกล้าชั้นดี นี่คือรากฐานของ "เหตุผลที่น่าเชื่อถือ"

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 39
พลังโจมตี%: 7.7
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

หลังจากใช้สกิลธาตุแล้ว เมื่อการโจมตีปกติและ ชาร์จโจมตีถูกเป้าหมาย จะสร้างความเสียหาย เพิ่มเติมอีก 60% ของพลังโจมตีภายใน อาณาเขตเล็ก ๆ ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะมีระยะเวลา ต่อเนื่อง 15 วินาที และสามารถเกิดขึ้นได้ เพียงหนึ่งครั้งในทุก 3 วินาที

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12