Gậy Thu Phục

Gậy Thu Phục (3★)

  • Loại: Trọng Kiếm
  • Thuộc tính phụ: Tấn Công%
Gậy lớn được làm từ tinh thiết. Là căn cứ lý luận tốt nhất.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 39
Tấn Công%: 7.7
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Sau khi thi triển kỹ năng nguyên tố, tấn công thường và trọng kích đánh trúng địch sẽ tạo thêm sát thương bằng 60% tấn công trong phạm vi nhỏ. Hiệu quả kéo dài 15s, sát thương mỗi 3s mới thi triển 1 lần.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12