Kiếm Thiết Ảnh

Kiếm Thiết Ảnh (3★)

  • Loại: Trọng Kiếm
  • Thuộc tính phụ: HP%
Đây là bội kiếm nổi tiếng của Arundolyn, sư tử ánh sáng. Nắm giữ nó, cảm nhận sức mạnh của anh hùng trong truyền thuyết! Chú ý: Mơ mộng cũng phải có mức độ.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 39
HP%: 7.7
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi HP dưới 70%, trọng kích khó bị ngắt đoạn, và tăng 30% sát thương trọng kích.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12