Cung Săn Bắn

Cung Săn Bắn (1★)

  • Loại: Cung
  • Thuộc tính phụ: N/A
Âm nhạc mà người thợ săn biểu diễn được tạo thành từ hai loại âm sắc. Âm thanh từ cung và tiếng phát ra của tên khi bay.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 23
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Nhân vật được đề xuất

amberfischldionagoroukujou_saraaloycollei

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
1
1
1
Ascension 2
[40/50]
5000
1
4
2
Ascension 3
[50/60]
5000
2
2
2
Ascension 4
[60/70]
10000
1
4
3
TOTAL
NaN
1
3
1
5
6
3
5