Thương Thiên Nham

Thương Thiên Nham (4★)

  • Loại: Vũ Khí Cán Dài
  • Thứ hai: Tấn Công%
Thương dài được chế tạo kỳ công từ phiến đá ở Cô Vân Các, mũi thương bén nhọn vô cùng.

Chỉ số

Tấn Công Căn Bản: 44
Tấn Công%: 6
Cấp độ: 1
thăng thiên: 0

Tinh luyện

Mỗi khi trong đội có 1 nhân vật Liyue, nhân vật trang bị vũ khí này sẽ nhận 7% tăng tấn công và 3% tăng tỷ lệ bạo kích. Nhiều nhất có thể nhận 4 tầng hiệu quả tăng.

Nhân vật được đề xuất

xiaozhonglishenhe

Vật liệu thăng thiên

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18