Điệu Van Ban Đêm

Điệu Van Ban Đêm (4★)

  • Loại: Cung
  • Thuộc tính phụ: Tăng Sát Thương Vật Lý
Chiếc cung có màu sắc giống như màn đêm huyền ảo và tội lỗi.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 42
Tăng Sát Thương Vật Lý: 11.3
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Trong 5s sau khi tấn công thường đánh trúng địch, sát thương kỹ năng nguyên tố tạo thành tăng 20%; Trong 5s sau khi kỹ năng nguyên tố đánh trúng địch, sát thương đánh thường tạo thành tăng 20%.

Nhân vật được đề xuất

fischl

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18