Cung Phản Khúc

Cung Phản Khúc (3★)

  • Loại: Cung
  • Thuộc tính phụ: HP%
Là cây cung có thể bắn được đại bàng, nhưng chủ yếu vẫn còn phải phụ thuộc vào kỹ thuật người cầm cung.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 38
HP%: 10.2
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi đánh bại kẻ địch, hồi 8% HP.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12