Kiếm Bạc

Kiếm Bạc (2★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thuộc tính phụ: N/A
Kiếm bạc có thể đánh lùi ma quỷ. Nhưng mọi người đều biết kỳ thực nguyên liệu là hợp kim bạc chứ không phải bạc nguyên chất.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 33
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
1
1
1
Ascension 2
[40/50]
5000
1
5
4
Ascension 3
[50/60]
10000
3
3
3
Ascension 4
[60/70]
15000
1
5
4
TOTAL
35000
1
4
1
6
8
5
7