Kiếm Huấn Luyện

Kiếm Huấn Luyện (1★)

  • Loại: Trọng Kiếm
  • Thuộc tính phụ: N/A
Một thanh sắt được mài thành hình kiếm. Khi ở trong tay người có ý chí, thì cũng có được sức mạnh xẻ đá phá rừng.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 23
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
1
1
1
Ascension 2
[40/50]
5000
1
4
2
Ascension 3
[50/60]
5000
2
2
2
Ascension 4
[60/70]
10000
1
4
3
TOTAL
NaN
1
3
1
5
6
3
5