Rượu Và Thơ Nơi Hẻm Tối

Rượu Và Thơ Nơi Hẻm Tối (4★)

  • Loại: Pháp Khí
  • Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Nhạc phổ lưu hành ở thời đại quý tộc xa xưa, không biết tác giả là ai. Trong đó ghi chép về câu chuyện của một hiệp đạo nào đó...

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 44
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 6.7
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Sau khi đánh thường trúng kẻ địch, thể lực tiêu hao của xung kích hoặc kỹ năng thay thế của xung kích giảm 14%, kéo dài 5s. Ngoài ra, sau khi dùng xung kích hoặc kỹ năng thay thế của xung kích, tấn công tăng 20%, kéo dài 5s.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18