Đánh bắt cá

Mondstadt

Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Lam
Cá Gai Độc
Cá Bướm Vân Trà
Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Lam
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Cá Gai Độc
Cá Rồng Xích Kim
Cá Bướm Vân Trà
Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Lam
Cá Bình Minh
Cá Bướm Vân Trà
Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Lam
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Lam
Cá Gai Độc
Xích Ma Vương
Cá Bướm Vân Trà
Cá Pháo
Cá Pháo Cay Đắng
Cá Khổng Tước Lam
Cá Pha Lê
Cá Gai Độc
Cá Rồng Thép
Cá Bướm Vân Trà
Cá Khổng Tước Lam
Cá Bình Minh
Cá Gai Độc
Xích Ma Vương
Cá Bướm Vân Trà
Cá Pháo
Cá Pháo Cay Đắng
Cá Khổng Tước
Cá Gai Độc
Tuyết Quân Tử
Cá Bướm Vân Trà

thất nguyệt

Cá Khổng Tước Ngọt
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Cá Gai Đấu Sĩ
Cá Bướm Vân Đất
Cá Pháo Cay Đắng
Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Ngọt
Cá Bình Minh
Cá Bướm Vân Đất
Cá Khổng Tước
Cá Gai Đấu Sĩ
Cá Bướm Vân Đất
Cá Khổng Tước
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Cá Bướm Vân Đất
Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Ngọt
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Trường Sinh Tiên
Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Ngọt
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Cá Gai Đấu Sĩ
Cá Bướm Vân Đất
Cá Khổng Tước Ngọt
Cá Gai Đấu Sĩ
Xích Ma Vương
Cá Rồng Xích Kim
Cá Rồng Thép
Cá Bướm Vân Đất
Cá Khổng Tước
Cá Pha Lê
Cá Gai Đấu Sĩ
Cá Khổng Tước Ngọt
Cá Gai Đấu Sĩ
Xích Ma Vương
Cá Rồng Xích Kim
Cá Rồng Thép
Cá Bướm Vân Đất
Cá Khổng Tước Ngọt
Cá Gai Đấu Sĩ
Xích Ma Vương
Cá Rồng Xích Kim
Cá Rồng Thép
Cá Bướm Vân Đất
Cá Khổng Tước Ngọt
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Cá Gai Đấu Sĩ
Cá Pháo

Inazuma

Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Lưu Ly
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Cá Thân Gai
Cá Bướm Vân Tím
Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Lưu Ly
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Cá Thân Gai
Cá Bướm Vân Tím
Cá Khổng Tước
Cá Thân Gai
Cá Bướm Vân Tím
Cá Pháo Cay Đắng
Lôi Minh Tiên
Cá Khổng Tước
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Cá Bướm Vân Tím
Cá Pháo
Cá Khổng Tước Lưu Ly
Cá Thân Gai
Xích Ma Vương
Cá Pháo
Cá Pháo Cay Đắng
Cá Khổng Tước Lưu Ly
Cá Thân Gai
Cá Bướm Vân Tím
Cá Khổng Tước Lưu Ly
Cá Thân Gai
Xích Ma Vương
Cá Rồng Xích Kim
Cá Rồng Thép
Cá Bướm Vân Tím
Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Lưu Ly
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Cá Khổng Tước
Cá Thân Gai
Xích Ma Vương
Cá Bướm Vân Tím

Enkanomiya

Cá Pha Lê
Cá Thân Gai
Cá Đuối Divda
Cá Đuối Formalo
Cá Bình Minh
Cá Bướm Vân Tím
Cá Đuối Divda
Cá Đuối Formalo
Cá Bình Minh
Xích Ma Vương
Cá Đuối Divda
Cá Đuối Formalo

Vực thẳm

Cá Khổng Tước
Cá Gai Đấu Sĩ
Xích Ma Vương
Cá Bướm Vân Đất
Cá Pháo Cay Đắng
Cá Khổng Tước Ngọt
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Xích Ma Vương
Cá Pháo

người Sumeru

Cá Pha Lê
Cá Nóc Trái Cây
Cá Nóc Bão Cát
Cá Nóc Mây Mù
Cá Rìu Lam Ngọc
Cá Rìu Bích Ngọc
Cá Bình Minh
Cá Nóc Trái Cây
Cá Nóc Mây Mù
Cá Rìu Bích Ngọc
Cá Khổng Tước
Cá Nóc Trái Cây
Cá Nóc Bão Cát
Cá Nóc Mây Mù
Cá Rìu Lam Ngọc
Cá Rìu Bích Ngọc
Xích Ma Vương
Cá Nóc Trái Cây
Cá Nóc Bão Cát
Cá Nóc Mây Mù
Cá Rìu Lam Ngọc
Cá Rìu Bích Ngọc
Cá Bình Minh
Cá Nóc Bão Cát
Cá Nóc Mây Mù
Cá Rìu Lam Ngọc
Cá Khổng Tước
Cá Nóc Trái Cây
Cá Nóc Bão Cát
Cá Nóc Mây Mù
Cá Rìu Lam Ngọc
Cá Rìu Bích Ngọc
Cá Nóc Trái Đào
Cá Nóc Mây Mù
Cá Rìu Lam Ngọc
Cá Rìu Bích Ngọc
Cá Khổng Tước
Cá Pha Lê
Cá Nóc Bão Cát
Cá Nóc Mây Mù
Cá Rìu Bích Ngọc
Cá Khổng Tước
Cá Bình Minh
Xích Ma Vương
Cá Nóc Trái Cây
Cá Rìu Lam Ngọc
Source: GenshinWiki