Đánh bắt cá

Mondstadt

17668
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Lam
Cá Khổng Tước Lam
Mồi Thịt ĐỏCá Gai Độc
Cá Gai Độc
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Trà
Cá Bướm Vân Trà
17669
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Lam
Cá Khổng Tước Lam
Mồi Lên MenCá Bình Minh
Cá Bình Minh
Mồi Lên MenCá Pha Lê
Cá Pha Lê
Mồi Thịt ĐỏCá Gai Độc
Cá Gai Độc
Mồi Ruồi GiảCá Rồng Xích Kim
Cá Rồng Xích Kim
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Trà
Cá Bướm Vân Trà
17670
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Lam
Cá Khổng Tước Lam
Mồi Lên MenCá Bình Minh
Cá Bình Minh
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Trà
Cá Bướm Vân Trà
17671
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Lam
Cá Khổng Tước Lam
Mồi Lên MenCá Bình Minh
Cá Bình Minh
Mồi Lên MenCá Pha Lê
Cá Pha Lê
17672
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Lam
Cá Khổng Tước Lam
Mồi Thịt ĐỏCá Gai Độc
Cá Gai Độc
Mồi Thịt ĐỏXích Ma Vương
Xích Ma Vương
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Trà
Cá Bướm Vân Trà
Mồi Ruồi GiảCá Pháo
Cá Pháo
Mồi Ruồi GiảCá Pháo Cay Đắng
Cá Pháo Cay Đắng
17673
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Lam
Cá Khổng Tước Lam
Mồi Lên MenCá Pha Lê
Cá Pha Lê
Mồi Thịt ĐỏCá Gai Độc
Cá Gai Độc
Mồi Ruồi GiảCá Rồng Thép
Cá Rồng Thép
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Trà
Cá Bướm Vân Trà
17674
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Lam
Cá Khổng Tước Lam
Mồi Lên MenCá Bình Minh
Cá Bình Minh
Mồi Thịt ĐỏCá Gai Độc
Cá Gai Độc
Mồi Thịt ĐỏXích Ma Vương
Xích Ma Vương
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Trà
Cá Bướm Vân Trà
Mồi Ruồi GiảCá Pháo
Cá Pháo
Mồi Ruồi GiảCá Pháo Cay Đắng
Cá Pháo Cay Đắng
17676
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Thịt ĐỏCá Gai Độc
Cá Gai Độc
Mồi Thịt ĐỏTuyết Quân Tử
Tuyết Quân Tử
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Trà
Cá Bướm Vân Trà

thất nguyệt

17675
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Ngọt
Cá Khổng Tước Ngọt
Mồi Lên MenCá Bình Minh
Cá Bình Minh
Mồi Lên MenCá Pha Lê
Cá Pha Lê
Mồi Thịt ĐỏCá Gai Đấu Sĩ
Cá Gai Đấu Sĩ
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Đất
Cá Bướm Vân Đất
Mồi Ruồi GiảCá Pháo Cay Đắng
Cá Pháo Cay Đắng
17677
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Ngọt
Cá Khổng Tước Ngọt
Mồi Lên MenCá Bình Minh
Cá Bình Minh
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Đất
Cá Bướm Vân Đất
17678
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Thịt ĐỏCá Gai Đấu Sĩ
Cá Gai Đấu Sĩ
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Đất
Cá Bướm Vân Đất
17679
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Lên MenCá Bình Minh
Cá Bình Minh
Mồi Lên MenCá Pha Lê
Cá Pha Lê
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Đất
Cá Bướm Vân Đất
17680
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Ngọt
Cá Khổng Tước Ngọt
Mồi Lên MenCá Bình Minh
Cá Bình Minh
Mồi Lên MenCá Pha Lê
Cá Pha Lê
Mồi Giun GiảTrường Sinh Tiên
Trường Sinh Tiên
17681
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Ngọt
Cá Khổng Tước Ngọt
Mồi Lên MenCá Bình Minh
Cá Bình Minh
Mồi Lên MenCá Pha Lê
Cá Pha Lê
Mồi Thịt ĐỏCá Gai Đấu Sĩ
Cá Gai Đấu Sĩ
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Đất
Cá Bướm Vân Đất
17682
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Ngọt
Cá Khổng Tước Ngọt
Mồi Thịt ĐỏCá Gai Đấu Sĩ
Cá Gai Đấu Sĩ
Mồi Thịt ĐỏXích Ma Vương
Xích Ma Vương
Mồi Ruồi GiảCá Rồng Xích Kim
Cá Rồng Xích Kim
Mồi Ruồi GiảCá Rồng Thép
Cá Rồng Thép
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Đất
Cá Bướm Vân Đất
17683
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Lên MenCá Pha Lê
Cá Pha Lê
Mồi Thịt ĐỏCá Gai Đấu Sĩ
Cá Gai Đấu Sĩ
17684
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Ngọt
Cá Khổng Tước Ngọt
Mồi Thịt ĐỏCá Gai Đấu Sĩ
Cá Gai Đấu Sĩ
Mồi Thịt ĐỏXích Ma Vương
Xích Ma Vương
Mồi Ruồi GiảCá Rồng Xích Kim
Cá Rồng Xích Kim
Mồi Ruồi GiảCá Rồng Thép
Cá Rồng Thép
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Đất
Cá Bướm Vân Đất
17685
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Ngọt
Cá Khổng Tước Ngọt
Mồi Thịt ĐỏCá Gai Đấu Sĩ
Cá Gai Đấu Sĩ
Mồi Thịt ĐỏXích Ma Vương
Xích Ma Vương
Mồi Ruồi GiảCá Rồng Xích Kim
Cá Rồng Xích Kim
Mồi Ruồi GiảCá Rồng Thép
Cá Rồng Thép
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Đất
Cá Bướm Vân Đất
17686
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Ngọt
Cá Khổng Tước Ngọt
Mồi Lên MenCá Bình Minh
Cá Bình Minh
Mồi Lên MenCá Pha Lê
Cá Pha Lê
Mồi Thịt ĐỏCá Gai Đấu Sĩ
Cá Gai Đấu Sĩ
Mồi Ruồi GiảCá Pháo
Cá Pháo

Inazuma

17687
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Lưu Ly
Cá Khổng Tước Lưu Ly
Mồi Lên MenCá Bình Minh
Cá Bình Minh
Mồi Lên MenCá Pha Lê
Cá Pha Lê
Mồi Thịt ĐỏCá Thân Gai
Cá Thân Gai
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Tím
Cá Bướm Vân Tím
17688
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Lưu Ly
Cá Khổng Tước Lưu Ly
Mồi Lên MenCá Bình Minh
Cá Bình Minh
Mồi Lên MenCá Pha Lê
Cá Pha Lê
Mồi Thịt ĐỏCá Thân Gai
Cá Thân Gai
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Tím
Cá Bướm Vân Tím
17689
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Thịt ĐỏCá Thân Gai
Cá Thân Gai
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Tím
Cá Bướm Vân Tím
Mồi Ruồi GiảCá Pháo Cay Đắng
Cá Pháo Cay Đắng
17690
Mồi Giun GiảLôi Minh Tiên
Lôi Minh Tiên
17691
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Lên MenCá Bình Minh
Cá Bình Minh
Mồi Lên MenCá Pha Lê
Cá Pha Lê
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Tím
Cá Bướm Vân Tím
Mồi Ruồi GiảCá Pháo
Cá Pháo
17692
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Lưu Ly
Cá Khổng Tước Lưu Ly
Mồi Thịt ĐỏCá Thân Gai
Cá Thân Gai
Mồi Thịt ĐỏXích Ma Vương
Xích Ma Vương
Mồi Ruồi GiảCá Pháo
Cá Pháo
Mồi Ruồi GiảCá Pháo Cay Đắng
Cá Pháo Cay Đắng
17693
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Lưu Ly
Cá Khổng Tước Lưu Ly
Mồi Thịt ĐỏCá Thân Gai
Cá Thân Gai
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Tím
Cá Bướm Vân Tím
17694
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Lưu Ly
Cá Khổng Tước Lưu Ly
Mồi Thịt ĐỏCá Thân Gai
Cá Thân Gai
Mồi Thịt ĐỏXích Ma Vương
Xích Ma Vương
Mồi Ruồi GiảCá Rồng Xích Kim
Cá Rồng Xích Kim
Mồi Ruồi GiảCá Rồng Thép
Cá Rồng Thép
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Tím
Cá Bướm Vân Tím
18686
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Lưu Ly
Cá Khổng Tước Lưu Ly
Mồi Lên MenCá Bình Minh
Cá Bình Minh
Mồi Lên MenCá Pha Lê
Cá Pha Lê
20055
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Thịt ĐỏCá Thân Gai
Cá Thân Gai
Mồi Thịt ĐỏXích Ma Vương
Xích Ma Vương
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Tím
Cá Bướm Vân Tím

Enkanomiya

22148
Mồi Lên MenCá Pha Lê
Cá Pha Lê
Mồi Thịt ĐỏCá Thân Gai
Cá Thân Gai
Mồi Ruồi GiảCá Đuối Divda
Cá Đuối Divda
Mồi Ruồi GiảCá Đuối Formalo
Cá Đuối Formalo
22149
Mồi Lên MenCá Bình Minh
Cá Bình Minh
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Tím
Cá Bướm Vân Tím
Mồi Ruồi GiảCá Đuối Divda
Cá Đuối Divda
Mồi Ruồi GiảCá Đuối Formalo
Cá Đuối Formalo
22150
Mồi Lên MenCá Bình Minh
Cá Bình Minh
Mồi Thịt ĐỏXích Ma Vương
Xích Ma Vương
Mồi Ruồi GiảCá Đuối Divda
Cá Đuối Divda
Mồi Ruồi GiảCá Đuối Formalo
Cá Đuối Formalo

Vực thẳm

25943
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Thịt ĐỏCá Gai Đấu Sĩ
Cá Gai Đấu Sĩ
Mồi Thịt ĐỏXích Ma Vương
Xích Ma Vương
Mồi Giun GiảCá Bướm Vân Đất
Cá Bướm Vân Đất
Mồi Ruồi GiảCá Pháo Cay Đắng
Cá Pháo Cay Đắng
25944
Mồi Lên MenCá Khổng Tước Ngọt
Cá Khổng Tước Ngọt
Mồi Lên MenCá Bình Minh
Cá Bình Minh
Mồi Lên MenCá Pha Lê
Cá Pha Lê
Mồi Thịt ĐỏXích Ma Vương
Xích Ma Vương
Mồi Ruồi GiảCá Pháo
Cá Pháo

người Sumeru

30459
Mồi Lên MenCá Pha Lê
Cá Pha Lê
Mồi Cam LộCá Nóc Trái Cây
Cá Nóc Trái Cây
Mồi Cam LộCá Nóc Bão Cát
Cá Nóc Bão Cát
Mồi Cam LộCá Nóc Mây Mù
Cá Nóc Mây Mù
Mồi Cam LộCá Rìu Lam Ngọc
Cá Rìu Lam Ngọc
Mồi Cam LộCá Rìu Bích Ngọc
Cá Rìu Bích Ngọc
30460
Mồi Lên MenCá Bình Minh
Cá Bình Minh
Mồi Cam LộCá Nóc Trái Cây
Cá Nóc Trái Cây
Mồi Cam LộCá Nóc Mây Mù
Cá Nóc Mây Mù
Mồi Cam LộCá Rìu Bích Ngọc
Cá Rìu Bích Ngọc
30461
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Cam LộCá Nóc Trái Cây
Cá Nóc Trái Cây
Mồi Cam LộCá Nóc Bão Cát
Cá Nóc Bão Cát
Mồi Cam LộCá Nóc Mây Mù
Cá Nóc Mây Mù
Mồi Cam LộCá Rìu Lam Ngọc
Cá Rìu Lam Ngọc
Mồi Cam LộCá Rìu Bích Ngọc
Cá Rìu Bích Ngọc
30462
Mồi Thịt ĐỏXích Ma Vương
Xích Ma Vương
Mồi Cam LộCá Nóc Trái Cây
Cá Nóc Trái Cây
Mồi Cam LộCá Nóc Bão Cát
Cá Nóc Bão Cát
Mồi Cam LộCá Nóc Mây Mù
Cá Nóc Mây Mù
Mồi Cam LộCá Rìu Lam Ngọc
Cá Rìu Lam Ngọc
Mồi Cam LộCá Rìu Bích Ngọc
Cá Rìu Bích Ngọc
30463
Mồi Lên MenCá Bình Minh
Cá Bình Minh
Mồi Cam LộCá Nóc Bão Cát
Cá Nóc Bão Cát
Mồi Cam LộCá Nóc Mây Mù
Cá Nóc Mây Mù
Mồi Cam LộCá Rìu Lam Ngọc
Cá Rìu Lam Ngọc
30464
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Cam LộCá Nóc Trái Cây
Cá Nóc Trái Cây
Mồi Cam LộCá Nóc Bão Cát
Cá Nóc Bão Cát
Mồi Cam LộCá Nóc Mây Mù
Cá Nóc Mây Mù
Mồi Cam LộCá Rìu Lam Ngọc
Cá Rìu Lam Ngọc
Mồi Cam LộCá Rìu Bích Ngọc
Cá Rìu Bích Ngọc
30465
Mồi Cam LộCá Nóc Trái Đào
Cá Nóc Trái Đào
Mồi Cam LộCá Nóc Mây Mù
Cá Nóc Mây Mù
Mồi Cam LộCá Rìu Lam Ngọc
Cá Rìu Lam Ngọc
Mồi Cam LộCá Rìu Bích Ngọc
Cá Rìu Bích Ngọc
38143
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Lên MenCá Pha Lê
Cá Pha Lê
Mồi Cam LộCá Nóc Bão Cát
Cá Nóc Bão Cát
Mồi Cam LộCá Nóc Mây Mù
Cá Nóc Mây Mù
Mồi Cam LộCá Rìu Bích Ngọc
Cá Rìu Bích Ngọc
38144
Mồi Lên MenCá Khổng Tước
Cá Khổng Tước
Mồi Lên MenCá Bình Minh
Cá Bình Minh
Mồi Thịt ĐỏXích Ma Vương
Xích Ma Vương
Mồi Cam LộCá Nóc Trái Cây
Cá Nóc Trái Cây
Mồi Cam LộCá Rìu Lam Ngọc
Cá Rìu Lam Ngọc
Source: GenshinWiki