Câu cá

Mondstadt

Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Lam
Cá Gai Độc
Xích Ma Vương
Cá Bướm Vân Trà
Cá Pháo
Cá Pháo Cay Đắng
Cá Khổng Tước Lam
Cá Pha Lê
Cá Gai Độc
Cá Rồng Thép
Cá Bướm Vân Trà
Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Lam
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Cá Gai Độc
Cá Rồng Xích Kim
Cá Bướm Vân Trà
Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Lam
Cá Bình Minh
Cá Bướm Vân Trà
Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Lam
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Lam
Cá Gai Độc
Cá Bướm Vân Trà
Cá Khổng Tước Lam
Cá Bình Minh
Cá Gai Độc
Xích Ma Vương
Cá Bướm Vân Trà
Cá Pháo
Cá Pháo Cay Đắng
Cá Khổng Tước Lam
Cá Gai Độc
Tuyết Quân Tử
Cá Bướm Vân Trà

Liyue

Cá Khổng Tước Ngọt
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Cá Gai Đấu Sĩ
Cá Bướm Vân Đất
Cá Pháo Cay Đắng
Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Ngọt
Cá Bình Minh
Cá Bướm Vân Đất
Cá Khổng Tước Ngọt
Cá Gai Đấu Sĩ
Xích Ma Vương
Cá Rồng Xích Kim
Cá Rồng Thép
Cá Bướm Vân Đất
Cá Khổng Tước Ngọt
Cá Gai Đấu Sĩ
Xích Ma Vương
Cá Rồng Xích Kim
Cá Rồng Thép
Cá Bướm Vân Đất
Cá Khổng Tước
Cá Gai Đấu Sĩ
Cá Bướm Vân Đất
Cá Khổng Tước
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Cá Bướm Vân Đất
Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Ngọt
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Cá Gai Đấu Sĩ
Cá Bướm Vân Đất
Cá Khổng Tước Ngọt
Cá Gai Đấu Sĩ
Xích Ma Vương
Cá Rồng Xích Kim
Cá Rồng Thép
Cá Bướm Vân Đất
Cá Khổng Tước
Cá Pha Lê
Cá Gai Đấu Sĩ
Cá Khổng Tước Ngọt
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Cá Gai Đấu Sĩ
Cá Pháo
Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Ngọt
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Trường Sinh Tiên

Inazuma

Cá Khổng Tước Lưu Ly
Cá Thân Gai
Xích Ma Vương
Cá Pháo
Cá Pháo Cay Đắng
Cá Khổng Tước Lưu Ly
Cá Thân Gai
Cá Bướm Vân Tím
Cá Khổng Tước
Cá Thân Gai
Cá Bướm Vân Tím
Cá Pháo Cay Đắng
Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Lưu Ly
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Cá Thân Gai
Cá Bướm Vân Tím
Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Lưu Ly
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Cá Thân Gai
Cá Bướm Vân Tím
Cá Khổng Tước Lưu Ly
Cá Thân Gai
Xích Ma Vương
Cá Rồng Xích Kim
Cá Rồng Thép
Cá Bướm Vân Tím
Cá Khổng Tước
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Cá Bướm Vân Tím
Cá Pháo
Cá Khổng Tước
Cá Khổng Tước Lưu Ly
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Cá Khổng Tước
Cá Thân Gai
Xích Ma Vương
Cá Bướm Vân Tím
Lôi Minh Tiên

Enkanomiya

Cá Pha Lê
Cá Thân Gai
Cá Đuối Divda
Cá Đuối Formalo
Cá Bình Minh
Xích Ma Vương
Cá Đuối Divda
Cá Đuối Formalo
Cá Bình Minh
Cá Bướm Vân Tím
Cá Đuối Divda
Cá Đuối Formalo

Vực Đá Sâu

Cá Khổng Tước
Cá Gai Đấu Sĩ
Xích Ma Vương
Cá Bướm Vân Đất
Cá Pháo Cay Đắng
Cá Khổng Tước Ngọt
Cá Bình Minh
Cá Pha Lê
Xích Ma Vương
Cá Pháo
Source: GenshinWiki