độc dược

Tênviệc hiếm cóHiệu ứng
Thuốc Thảo Dược
Tăng 25% kháng Nguyên Tố Thảo cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Thuốc Chống Ẩm
Tăng 25% kháng Nguyên Tố Thủy cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Thuốc Chống Bụi
Tăng 25% kháng Nguyên Tố Nham cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Tinh Dầu Liệt Hỏa
Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Hỏa cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Tinh Dầu Tùng Lâm
Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Thảo cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Tinh Dầu Băng Giá
Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Băng cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Thuốc Chịu Lạnh
Tăng 25% kháng Nguyên Tố Băng cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Tinh Dầu Cuồng Phong
Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Phong cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Thuốc Chịu Nhiệt
Tăng 25% kháng Nguyên Tố Hỏa cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Thuốc Tuyệt Duyên
Tăng 25% kháng Nguyên Tố Lôi cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Tinh Dầu Sấm Sét
Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Lôi cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Tinh Dầu Kích Lưu
Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Thủy cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Tinh Dầu Bàn Thạch
Tăng 25% sát thương Nguyên Tố Nham cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Thuốc Kháng Phong
Tăng 25% kháng Nguyên Tố Phong cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s