Thương Hắc Nham

Thương Hắc Nham (4★)

  • Loại: Vũ Khí Cán Dài
  • Thứ hai: ST Bạo Kích
Binh khí được rèn từ hắc nham và sắt thiên thạch, trong ánh sáng loang loáng thoắt hiện màu máu.

Chỉ số

Tấn Công Căn Bản: 42
ST Bạo Kích: 12
Cấp độ: 1
thăng thiên: 0

Tinh luyện

Sau khi đánh bại kẻ địch, tấn công tăng 12%, kéo dài 30s. Hiệu quả này cộng dồn đến 3 tầng, CD mỗi tầng độc lập.

Nhân vật được đề xuất

xiao

Vật liệu thăng thiên

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18