Cung Hắc Nham

Cung Hắc Nham (4★)

  • Loại: Cung
  • Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích
Tạo nên từ hắc nham. Cung chắc chắn và nặng vô cùng, chỉ có cung thủ có thể lực tốt mới có thể phát huy hết sức mạnh.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 44
ST Bạo Kích: 8
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Sau khi đánh bại kẻ địch, tấn công tăng 12%, kéo dài 30s. Hiệu quả này cộng dồn đến 3 tầng, CD mỗi tầng độc lập.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18