Quả Mọng

Quả Mọng (4★)

  • Loại: Pháp Khí
  • Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Quả mọng nhận được từ câu chuyện của Aranara. Bên trong ẩn chứa tiềm năng chiến thắng mọi nguy hiểm.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 42
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 10
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố sẽ nhận hiệu ứng "Doanh Khuyết": Tinh Thông Nguyên Tố tăng 24 điểm, tấn công giảm 5%. Mỗi 0.3s tối đa nhận một tầng hiệu quả Doanh Khuyết, cộng dồn tối đa 5 tầng. Khi không kích hoạt phản ứng nguyên tố, mỗi 6s sẽ mất đi một tầng. Nhân vật không ra trận cũng sẽ kích hoạt hiệu quả này.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18