Vòng Bạch Thần

Vòng Bạch Thần (4★)

  • Loại: Pháp Khí
  • Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Pháp khí kế thừa ý niệm của Ngài Kitsune. Chỉ có điều ý niệm của ngài lớn mạnh như vậy vật nhỏ bé này chẳng thể chứa đựng được hết.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 44
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 6.7
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Mỗi khi nhân vật trang bị vũ khí này kích hoạt phản ứng liên quan đến nguyên tố lôi, thì nhân vật lân cận trong đội có thuộc tính nguyên tố gây ra các phản ứng liên quan sẽ tăng 10% Sát Thương Nguyên Tố của nguyên tố tương ứng và kéo dài 6 giây. Nhân vật được tăng Sát Thương Nguyên Tố bằng hình thức này sẽ không được cộng dồn.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18