Hakushin Ring

Hakushin Ring (4★)

  • ประเภท: สื่อเวท
  • Secondary: การฟื้นฟูพลังงาน
สื่อเวทที่แบกรับความคิดและความทรงจำของ "Kitsune Saiguu" เมื่อในอดีต แต่ความคิดและความทรงจำของเธอนั้นยิ่งใหญ่มาก ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใส่ลงในอาวุธขนาดเล็กเช่นนี้ได้ทั้งหมด

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 44
การฟื้นฟูพลังงาน: 6.7
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

หลังจากตัวละครที่ใช้อาวุธนี้ ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับธาตุไฟฟ้าแล้ว ตัวละครในทีมที่อยู่ใกล้เคียงและเป็นธาตุชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาในครั้งนี้ จะได้รับโบนัสความเสียหายธาตุของธาตุที่เกี่ยวข้อง 10% เป็นเวลา 6 วินาที โดยโบนัสความเสียหายธาตุที่เกิดด้วยวิธีนี้ไม่สามารถซ้อนทับได้

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18