Background image

เรียกใช้การทำนายอีกครั้ง

Wolf's Gravestone
2 วิ่ง766 วันที่ผ่านมา
2021-02-23
Aquila Favonia
2 วิ่ง682 วันที่ผ่านมา
2021-05-18
Skyward Pride
2 วิ่ง660 วันที่ผ่านมา
2021-06-09
Skyward Atlas
2 วิ่ง640 วันที่ผ่านมา
2021-06-29
Skyward Spine
1 วิ่ง618 วันที่ผ่านมา
2021-07-21
Skyward Blade
2 วิ่ง598 วันที่ผ่านมา
2021-08-10
Song of Broken Pines
2 วิ่ง492 วันที่ผ่านมา
2021-11-24
Skyward Harp
3 วิ่ง472 วันที่ผ่านมา
2021-12-14
The Unforged
3 วิ่ง346 วันที่ผ่านมา
2022-04-19
Memory of Dust
4 วิ่ง283 วันที่ผ่านมา
2022-06-21
Freedom-Sworn
3 วิ่ง261 วันที่ผ่านมา
2022-07-13
Lost Prayer to the Sacred Winds
4 วิ่ง261 วันที่ผ่านมา
2022-07-13
Mitternachts Waltz
3 วิ่ง261 วันที่ผ่านมา
2022-07-13
Summit Shaper
3 วิ่ง241 วันที่ผ่านมา
2022-08-02
Hunter's Path
1 วิ่ง219 วันที่ผ่านมา
2022-08-24
Vortex Vanquisher
3 วิ่ง219 วันที่ผ่านมา
2022-08-24
Amos' Bow
4 วิ่ง203 วันที่ผ่านมา
2022-09-09
Everlasting Moonglow
3 วิ่ง203 วันที่ผ่านมา
2022-09-09
Elegy for the End
4 วิ่ง184 วันที่ผ่านมา
2022-09-28
Makhaira Aquamarine
1 วิ่ง184 วันที่ผ่านมา
2022-09-28
Key of Khaj-Nisut
1 วิ่ง168 วันที่ผ่านมา
2022-10-14
Primordial Jade Cutter
4 วิ่ง168 วันที่ผ่านมา
2022-10-14
Xiphos' Moonlight
1 วิ่ง168 วันที่ผ่านมา
2022-10-14
Wandering Evenstar
1 วิ่ง168 วันที่ผ่านมา
2022-10-14
A Thousand Floating Dreams
1 วิ่ง149 วันที่ผ่านมา
2022-11-02
Thundering Pulse
3 วิ่ง149 วันที่ผ่านมา
2022-11-02
Kagura's Verity
2 วิ่ง133 วันที่ผ่านมา
2022-11-18
Polar Star
2 วิ่ง133 วันที่ผ่านมา
2022-11-18
The Stringless
8 วิ่ง133 วันที่ผ่านมา
2022-11-18
Tulaytullah's Remembrance
1 วิ่ง114 วันที่ผ่านมา
2022-12-07
Redhorn Stonethresher
3 วิ่ง114 วันที่ผ่านมา
2022-12-07
Wavebreaker's Fin
3 วิ่ง114 วันที่ผ่านมา
2022-12-07
Favonius Greatsword
8 วิ่ง114 วันที่ผ่านมา
2022-12-07
Engulfing Lightning
3 วิ่ง94 วันที่ผ่านมา
2022-12-27
Haran Geppaku Futsu
2 วิ่ง94 วันที่ผ่านมา
2022-12-27
Akuoumaru
3 วิ่ง94 วันที่ผ่านมา
2022-12-27
Mouun's Moon
3 วิ่ง94 วันที่ผ่านมา
2022-12-27
Lion's Roar
9 วิ่ง94 วันที่ผ่านมา
2022-12-27
Sacrificial Fragments
9 วิ่ง94 วันที่ผ่านมา
2022-12-27
Light of Foliar Incision
1 วิ่ง72 วันที่ผ่านมา
2023-01-18
Primordial Jade Winged-Spear
4 วิ่ง72 วันที่ผ่านมา
2023-01-18
Lithic Spear
5 วิ่ง72 วันที่ผ่านมา
2023-01-18
The Flute
10 วิ่ง72 วันที่ผ่านมา
2023-01-18
Rainslasher
8 วิ่ง72 วันที่ผ่านมา
2023-01-18
The Widsith
10 วิ่ง72 วันที่ผ่านมา
2023-01-18
Sacrificial Bow
8 วิ่ง72 วันที่ผ่านมา
2023-01-18
Staff of Homa
3 วิ่ง52 วันที่ผ่านมา
2023-02-07
Aqua Simulacra
2 วิ่ง52 วันที่ผ่านมา
2023-02-07
Lithic Blade
5 วิ่ง52 วันที่ผ่านมา
2023-02-07
Favonius Sword
9 วิ่ง52 วันที่ผ่านมา
2023-02-07
Favonius Codex
9 วิ่ง52 วันที่ผ่านมา
2023-02-07
Rust
8 วิ่ง52 วันที่ผ่านมา
2023-02-07
Beacon of the Reed Sea
1 วิ่ง30 วันที่ผ่านมา
2023-03-01
Staff of the Scarlet Sands
2 วิ่ง30 วันที่ผ่านมา
2023-03-01
The Alley Flash
5 วิ่ง30 วันที่ผ่านมา
2023-03-01
Alley Hunter
5 วิ่ง30 วันที่ผ่านมา
2023-03-01
Sacrificial Greatsword
9 วิ่ง30 วันที่ผ่านมา
2023-03-01
Dragon's Bane
18 วิ่ง30 วันที่ผ่านมา
2023-03-01
Eye of Perception
10 วิ่ง30 วันที่ผ่านมา
2023-03-01
Calamity Queller
2 วิ่ง10 วันที่ผ่านมา
2023-03-21
Mistsplitter Reforged
3 วิ่ง10 วันที่ผ่านมา
2023-03-21
Wine and Song
5 วิ่ง10 วันที่ผ่านมา
2023-03-21
Sacrificial Sword
10 วิ่ง10 วันที่ผ่านมา
2023-03-21
The Bell
10 วิ่ง10 วันที่ผ่านมา
2023-03-21
Favonius Lance
18 วิ่ง10 วันที่ผ่านมา
2023-03-21
Favonius Warbow
9 วิ่ง10 วันที่ผ่านมา
2023-03-21

ประวัติศาสตร์

2023-03-21v3.5
2023-03-01v3.5
2023-02-07v3.4
2023-01-18v3.4
2022-12-27v3.3
2022-12-07v3.3
2022-11-18v3.2
2022-11-02v3.2
2022-10-14v3.1
2022-09-28v3.1
2022-09-09v3.0
2022-08-24v3.0
2022-08-02v2.8
2022-07-13v2.8
2022-06-21v2.7
2022-05-31v2.7
2022-04-19v2.6
2022-03-30v2.6
2022-03-08v2.5
2022-02-16v2.5
2022-01-25v2.4
2022-01-05v2.4
2021-12-14v2.3
2021-11-24v2.3
2021-11-02v2.2
2021-10-13v2.2
2021-09-21v2.1
2021-09-01v2.1
2021-08-10v2.0
2021-07-21v2.0
2021-06-29v1.6
2021-06-09v1.6
2021-05-18v1.5
2021-04-28v1.5
2021-04-06v1.4
2021-03-17v1.4
2021-02-23v1.3
2021-02-03v1.3
2021-01-12v1.2
2020-12-23v1.2
2020-12-01v1.1
2020-11-11v1.1
2020-10-20v1.0
2020-09-28v1.0