Cung Trừ Ma

Cung Trừ Ma (4★)

  • Loại: Cung
  • Thuộc tính phụ: Tấn Công%
Cây cung từng thuộc về một pháp sư nào đó, tạo hình tinh xảo nhưng rất dễ sử dụng.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 41
Tấn Công%: 12
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Tăng 16% sát thương tấn công thường, tăng 12% sát thương trọng kích. Khi Năng Lượng Nguyên Tố đạt 100%, tăng 100% hiệu quả cho nhân vật trang bị vũ khí này.

Nhân vật được đề xuất

ganyu

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18