Haran Geppaku Futsu

Haran Geppaku Futsu (5★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích
Tác phẩm nổi tiếng do Futsu phụng mệnh chế tạo. Do nó sở hữu khí thế tựa những cơn sóng cuộn trào, nên được đặt tên là "Haran".

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 46
Tỷ Lệ Bạo Kích: 7.2
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Nhận được 12% buff sát thương tất cả nguyên tố; nhân vật khác trong đội ở gần khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, sẽ tạo ra 1 tầng "Mũi Sóng" cho nhân vật trang bị vũ khí này, tối đa cộng dồn 2 tầng, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị vũ khí này thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nếu có hiệu ứng "Mũi Sóng" sẽ tiêu hao "Mũi Sóng" đã có, và nhận được "Sóng Loạn": Căn cứ số tầng tiêu hao, mỗi tầng tăng 20% sát thương tấn công thường, duy trì 8s.

Nhân vật được đề xuất

kamisato_ayato

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27