Tóm Tắt Ma Pháp

Tóm Tắt Ma Pháp (3★)

  • Loại: Pháp Khí
  • Thứ hai: Tinh Thông Nguyên Tố
Phần 12, kết hợp thêm nội dung thời đại mới và sửa đổi một số lỗi của phần 11.

Chỉ số

Tấn Công Căn Bản: 38
Tinh Thông Nguyên Tố: 41
Cấp độ: 1
thăng thiên: 0

Tinh luyện

Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Thủy hoặc Lôi tăng 12%.

Vật liệu thăng thiên

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12