Cung Săn Bắn Tôi Luyện

Cung Săn Bắn Tôi Luyện (2★)

  • Loại: Cung
  • Thuộc tính phụ: N/A
Cung được tôi luyện kỹ và bảo dưỡng tốt, trải qua năm tháng dài, dường như đã tự biết phối hợp với người thợ săn.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 33
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
1
1
1
Ascension 2
[40/50]
5000
1
5
4
Ascension 3
[50/60]
10000
3
3
3
Ascension 4
[60/70]
15000
1
5
4
TOTAL
35000
1
4
1
6
8
5
7