Kiếm Bạch Thiết

Kiếm Bạch Thiết (3★)

  • Loại: Trọng Kiếm
  • Thuộc tính phụ: Phòng Ngự%
Kiếm được tôi luyện từ thép trắng, có trọng lực và cường độ tốt. Cho dù người thường cũng có thể sử dụng, trong tay kẻ mạnh thì càng có uy lực xuất chúng.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 39
Phòng Ngự%: 9.6
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi đánh bại kẻ địch, hồi 8% HP.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12