Kiếm Bạch Ảnh

Kiếm Bạch Ảnh (4★)

  • Loại: Trọng Kiếm
  • Thuộc tính phụ: Phòng Ngự%
Đại kiếm đến từ dị quốc, theo tay thương nhân lưu lạc vào Liyue. Nằm trong tay người hiểu kiếm sẽ có sức mạnh khôn lường.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 42
Phòng Ngự%: 11.3
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Sau khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng địch, tấn công và phòng ngự tăng 6%. Kéo dài 6s, tối đa cộng dồn 4 lần. Mỗi 0.5s mới thi triển 1 lần.

Nhân vật được đề xuất

arataki_ittonoellexinyan

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18