Con Thoi Chu Sa

Con Thoi Chu Sa (4★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thuộc tính phụ: Phòng Ngự%
Thanh kiếm có vẻ như được chế tạo từ thứ vật chất không thuộc thế giới này, sức mạnh của nó có thể chế ngự cả chất độc của rồng.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 41
Phòng Ngự%: 15
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Tăng sát thương do Kỹ Năng Nguyên Tố gây ra, lượng tăng thêm tương đương 40% phòng ngự. Hiệu quả này mỗi 1.5s tối đa kích hoạt 1 lần, sau 0.1s khi Kỹ Năng Nguyên Tố gây ra sát thương, hiệu quả này sẽ biến mất.

Nhân vật được đề xuất

albedo

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18