Tai Ương Của Rồng

Tai Ương Của Rồng (4★)

  • Loại: Vũ Khí Cán Dài
  • Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố
Thương dài có rồng cuộn quanh, sắc bén khôn lường. Có thể dễ dàng diệt rồng.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 41
Tinh Thông Nguyên Tố: 48
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi Nguyên Tố Thủy hoặc Hỏa tăng 20%.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18