Đoạn Thảo Trường Đao

Đoạn Thảo Trường Đao (5★)

  • Loại: Vũ Khí Cán Dài
  • Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Trảm thảo trường đao, kẻ đối mặt với thanh đao này cũng sẽ như ngọn cỏ ngã xuống.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 46
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 12
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Tăng sức tấn công nhận được, mức tăng thêm tương đương 28% lượng dư ra trên 100% của Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố, tối đa tăng 80% từ cách này. Trong 12s sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, tăng 30% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố.

Nhân vật được đề xuất

beidouxianglingkaedehara_kazuharaiden_shogun

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27