Tiếng Hét Của Rồng

Tiếng Hét Của Rồng (4★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thuộc tính phụ: Tấn Công%
Phát ra sức mạnh tinh anh nhưng không hề ảnh hưởng đến sự sắc bén cũng như linh hoạt. Vung lên như tiếng hét của rồng.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 42
Tấn Công%: 9
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi Nguyên Tố Hỏa hoặc Lôi tăng 20%.

Nhân vật được đề xuất

xingqiukeqing

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18