Tiếng Hét Của Rồng

Tiếng Hét Của Rồng (4★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thứ hai: Tấn Công%
Phát ra sức mạnh tinh anh nhưng không hề ảnh hưởng đến sự sắc bén cũng như linh hoạt. Vung lên như tiếng hét của rồng.

Chỉ số

Tấn Công Căn Bản: 42
Tấn Công%: 9
Cấp độ: 1
thăng thiên: 0

Tinh luyện

Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi Nguyên Tố Hỏa hoặc Lôi tăng 20%.

Nhân vật được đề xuất

kuki_shinobukamisato_ayatokeqingkaeyaqiqi

Vật liệu thăng thiên

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18