Bàn Nham Kết Lục

Bàn Nham Kết Lục (5★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích
Thanh kiếm được dùng trong nghi lễ, được chạm khắc cẩn thận từ ngọc bích tinh khiết, khi vung lên, âm thanh giống như tiếng thở dài trong gió.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 44
Tỷ Lệ Bạo Kích: 9.6
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

HP tăng 20%. Ngoài ra, nhận được buff tấn công dựa trên 1.2% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này.

Nhân vật được đề xuất

niloualbedoxingqiukamisato_ayakakamisato_ayatokaedehara_kazuhakeqing

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27