Hắc Nham Trường Kiếm

Hắc Nham Trường Kiếm (4★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích
Thanh kiếm được rèn từ hắc nham. Thân kiếm đen tuyền thoắt ẩn thoắt hiện màu máu.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 44
ST Bạo Kích: 8
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Sau khi đánh bại kẻ địch, tấn công tăng 12%, kéo dài 30s. Hiệu quả này cộng dồn đến 3 tầng, CD mỗi tầng độc lập.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18