Mẫu Cổ Hoa

Mẫu Cổ Hoa (4★)

  • Loại: Trọng Kiếm
  • Thuộc tính phụ: Tấn Công%
Đại đao cổ xưa của Hắc Nham Xưởng. Khi vung lên uy lực như có thể chém không gian ra thành hai mảnh.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 44
Tấn Công%: 6
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng địch, có tỷ lệ 50% tạo thành 240% sát thương thêm trong phạm vi nhỏ. Mỗi 15s mới thi triển 1 lần.

Nhân vật được đề xuất

dilucchongyunrazor

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18