Cung Rỉ Sét

Cung Rỉ Sét (4★)

  • Loại: Cung
  • Thuộc tính phụ: Tấn Công%
Cung bằng sắt đã bị rỉ sét, người thường khó nhấc lên được chứ đừng nói có thể khiến nó bắn ra.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 42
Tấn Công%: 9
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Tăng 40% sát thương của tấn công thường, giảm 10% sát thương trọng kích.

Nhân vật được đề xuất

tartagliayoimiyaamberaloy

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18