Nhật Nguyệt Hạp

Nhật Nguyệt Hạp (4★)

  • Loại: Pháp Khí
  • Thứ hai: Tỷ Lệ Bạo Kích
Bảo châu màu vàng kim đậm được làm từ nguyên liệu ít ai biết, tràn đầy ánh sáng của đất trời và sức mạnh ấm áp.

Chỉ số

Tấn Công Căn Bản: 42
Tỷ Lệ Bạo Kích: 6
Cấp độ: 1
thăng thiên: 0

Tinh luyện

Trong 6s sau khi tấn công thường đánh trúng địch, sát thương kỹ năng Nguyên Tố và kỹ năng nộ tăng 20%; Trong 6s sau khi kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ đánh trúng địch, sát thương tấn công thường tăng 20%.

Nhân vật được đề xuất

kleeningguangshikanoin_heizouwriothesley

Vật liệu thăng thiên

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18