Trượng Hộ Ma

Trượng Hộ Ma (5★)

  • Loại: Vũ Khí Cán Dài
  • Thứ hai: ST Bạo Kích
"Trượng Lửa" màu đỏ sử dụng trong nghi lễ cổ xưa, đã thất truyền từ lâu.

Chỉ số

Tấn Công Căn Bản: 46
ST Bạo Kích: 14.4
Cấp độ: 1
thăng thiên: 0

Tinh luyện

HP tăng 20%. Ngoài ra, nhận được buff tấn công bằng 0.8% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này. Khi HP của nhân vật trang bị vũ khí này dưới 50%, sẽ nhận thêm buff tấn công bằng 1% giới hạn HP.

Nhân vật được đề xuất

xiaozhonglihu_tao

Vật liệu thăng thiên

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27