Phong Ưng Kiếm

Phong Ưng Kiếm (5★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thứ hai: Tăng Sát Thương Vật Lý
Linh hồn của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Trải qua ngàn năm vẫn không ngừng gọi gió chính nghĩa, trừ gian diệt ác, giống như người nữ anh hùng từng dùng nó.

Chỉ số

Tấn Công Căn Bản: 48
Tăng Sát Thương Vật Lý: 9
Cấp độ: 1
thăng thiên: 0

Tinh luyện

Tấn công tăng 20%, kích hoạt khi chịu sát thương: Linh hồn Tây Phong Ưng thức tỉnh dưới cờ hiệu kháng chiến, hồi HP bằng 100% tấn công và gây cho địch xung quanh sát thương bằng 200% lực tấn công. Mỗi 15s kích hoạt 1 lần.

Nhân vật được đề xuất

bennettjeankaeyakeqingqiqi

Vật liệu thăng thiên

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27