Đại Kiếm Tây Phong

Đại Kiếm Tây Phong (4★)

  • Loại: Trọng Kiếm
  • Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Kiếm nghi thức loại lớn của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Có thể dễ dàng tạo ra sức mạnh Nguyên Tố, có sức phá hoại cực mạnh.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 41
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 13.3
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

Nhân vật được đề xuất

dorirazorchongyunxinyannoellesayubeidou

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18