Chân Ý Của Kagura

Chân Ý Của Kagura (5★)

  • Loại: Pháp Khí
  • Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích
Chuông thần được dùng khi biểu diễn Vũ Điệu Kagura, đã được Guuji chúc phúc. Hương thơm của Anh Đào Thần thoang thoảng trên đó.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 46
ST Bạo Kích: 14.4
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi thi triển kỹ năng nguyên tố sẽ nhận được hiệu quả "Vũ Điệu Kagura", giúp nhân vật trang bị vũ khí này tăng 12% sát thương do kỹ năng nguyên tố gây ra, hiệu quả này duy trì 16s, tối đa dồn 3 tầng. Khi có 3 tầng, nhân vật này sẽ nhận được 12% buff sát thương tất cả nguyên tố.

Nhân vật được đề xuất

yae_mikoshikanoin_heizou

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27