Cung Tế Lễ

Cung Tế Lễ (4★)

  • Loại: Cung
  • Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cung săn bắn đã bị hóa đá theo năm tháng, vẫn có thể thấy được trang sức được khảm trên đó. Mang theo sức mạnh chúc phúc của gió thời gian.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 44
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 6.7
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

Nhân vật được đề xuất

dionakujou_saraaloy

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18