Thiên Không Kiếm

Thiên Không Kiếm (5★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Thanh kiếm kỵ sĩ, tượng trưng cho danh dự của Phong Long. Lưỡi kiếm toát ra lời chúc phúc của thần gió, chứa đựng sức mạnh của bầu trời và ngàn ngọn gió.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 46
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 12
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Tỷ lệ bạo kích tăng 4%, khi thi triển kỹ năng nộ, nhận khí thế phá hủy trên không: Tốc độ di chuyển tăng 10%, tốc độ tấn công tăng 10%, khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng, sẽ tạo thêm sát thương bằng 20% lực tấn công, kéo dài 12s.

Nhân vật được đề xuất

jeanbennettqiqi

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27