Vô Phong Kiếm

Vô Phong Kiếm (1★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thuộc tính phụ: N/A
Là ước mơ và khát vọng của những thiếu niên, nếu hai phẩm chất đáng quý này vẫn không đủ, vậy thì thêm chút dũng khí nào.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 23
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
1
1
1
Ascension 2
[40/50]
5000
1
4
2
Ascension 3
[50/60]
5000
2
2
2
Ascension 4
[60/70]
10000
1
4
3
TOTAL
NaN
1
3
1
5
6
3
5