Kiếm Li Cốt

Kiếm Li Cốt (4★)

  • Loại: Trọng Kiếm
  • Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích
Binh khí hiếm đến từ biển cổ đại, múa kiếm vùn vụt như sóng dữ.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 42
Tỷ Lệ Bạo Kích: 6
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi nhân vật ra trận, mỗi 4s tăng 6% sát thương gây ra, 3% sát thương phải chịu. Cộng dồn tối đa 5 tầng, không làm mới khi nhân vật rời khỏi trận, sau khi chịu sát thương sẽ giảm 1 tầng hiệu quả.

Nhân vật được đề xuất

eulabeidouchongyundiluc

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18